• <menu id="i8q0e"></menu>
 • 关于我们
               公司概况
               产品研发
               服务中心
               联系我们
  产品分类
    氟化产品更多  
          382-01-4
          22419-35-8
    精细化工产品更多  
          917772-69-1
          1073-13-8
    有机硅化合物更多  
          16116-78-2
          38053-91-7
    炔类化合物更多  
          1945-84-2
          627-41-8
    原料药中间体及杂质更多  
          7307-08-6
          帕瑞昔布钠杂质I
  产品编号
  中文名称
  CAS
  纯度
  NO.537
  2-乙炔基吡啶
  1945-84-2
  98%
  NO.499
  3-溴-5-(1-丙炔)吡啶
  917772-69-1
  >97%
  NO.230
  3-溴-1,1,1-三氟-2-丁酮
  382-01-4
  97%
  NO.228
  4,4-二氟环己醇
  22419-35-8
  97%
  NO.227
  甲基炔丙基醚
  627-41-8
  98%
  NO.226
  3,5-二甲氧基苯乙炔
  171290-52-1
  98%
  NO.225
  1-苯基-2-丙炔-1-醇
  4187-87-5
  98%
  NO.224
  1-己炔
  693-02-7
  99%
  NO.223
  (4-溴苯基乙炔基)三甲基硅烷
  16116-78-2
  99%
  NO.222
  2,2-二氟丙醇
  33420-52-9
  99%
  NO.221
  2-三甲基硅氧基-1,3-丁二烯
  38053-91-7
  98%
  NO.219
  4-三甲硅基乙炔基苯甲醛
  77123-57-0
  98%
  NO.217
  1,1,1-三氟-2-丁酮
  381-88-4
  95%
  NO.215
  4’-溴-2,2,2-三氟苯乙酮
  16184-89-7
  99%
  NO.214
  4,4-二甲基环己酮
  4255-62-3
  99%
  NO.213
  4,4-二甲基-2-环己烯酮
  1073-13-8
  97%
  NO.212
  5-氯-1-戊炔
  14267-92-6
  97%
  NO.211
  2-(溴乙烯基)三甲基硅烷
  41309-43-7
  97%
  NO.210
  1-(溴乙烯基)三甲基硅烷
  13683-41-5
  97%
  NO.209
  三甲基硅乙烯
  754-05-2
  97%
  共291记录?上一页1234...15下一页?
  盈彩网网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>